ثبت نام بیمار

برای هر بیمار باید یکبار ثبت نام کنید.

وارد نمودن تمام اطلاعات ضروری است. در ورود اطلاعات دقت کنید. اطلاعات وارده در اسرع وقت بررسی شده و در صورت عدم تطابق شماره ملی با نام و نام خانوادگی پذیرفته نخواهند شد.

×
×